Ljusfabrik - Ljusteknik fr?n ERCO - LED i ERCOs armaturer - Ljusteknik fr?n ERCO

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

LED i ERCOs armaturer
Ljusfabrik

LED i ERCOs armaturer Ladda ned denna information som pdf

ERCO använder som regel samma högeffekt LED för hela sitt produktprogram. För användaren medför detta en enorm fördel i och med att ljuskvaliteten alltid håller samma höga nivå samtidigt som armaturer med samma ljusfärgsnyans kan kombineras med varandra på valfritt sätt.

Färgtemperatur 3000K (ww) och 4000K (nw)
Ljusutbyte ww: 105lm/W
(modul vid 700mA och Ts 25°) nw: 138lm/W
Färgtolerans 2SDCM
Färgåtergivning ww: CRI≥90 nw: CRI≥80
Ljusflödesbibehållning L90/B10 vid 50.000 timmar
Failure rate (statistiskt medelvärde) 0,1% vid 50.000 timmar
Driftström 350 – 1050mALjusutbyte

Med sitt höga ljusutbyte på upp till 138lm/W är ERCOs LED de bästa som marknaden kan erbjuda. Fördelarna blir speciellt tydliga vid jämförelse med konventionella ljuskällor.LED moduler

ERCOs olika belysningssystem differentieras efter LED modulernas effekt. Då modulernas och armaturernas ljusflöde och anslutna effekt anges för sig är det enklare att bedöma den ljustekniska och energimässiga verkningsgraden. Av detta skäl anges separata effektvärden för både modulen och hela arma turen i katalogen och i databladet.LED-urva

Vid produktionen av vita LED uppstår, precis som hos alla andra halvledarprodukter, vissa toleranser. Dessa toleranser visar sig bland annat när det gäller färgavvikelse, ljusflödesbibehållning och framspänning. ERCO använder alla dessa kriterier för selektion av LED och erbjuder därför kunden bästa möjliga kvalite.Färgtolerans (färgavvikelse)

De högeffekt LED som ERCO använder har en färgtolerans på 2 SDCM. Detta motsvarar den högsta standarden som dagens marknad kan erbjuda. Dessa högeffekt LED är därmed synnerligen lämpliga för museer, butiker, kontor och spatiös arkitektur. SDCM värdet (Standard Deviation of Colour Matching) används för att kvalificera en LED med avse ende på färgtoleransen (färg avvikelsen). Värdet baseras på en undersökning som genomförts av den amerikanska ingenjören David MacAdam och beskriver måttet på avvikelsen från en definierad färgpunkt i CIE färgtriangeln. Koordinaterna för alla färger som uppfattas som identiska ligger en ligt MacAdam inom en ellips runt den ursprungliga färgpunkten. Ett system för klassificering av ljuskällors maximala färgtolerans utvecklades genom att fler ellipser i tilltagande storlek lades till. Detta kallas ibland för MacAdam ellips för en bestämd nivå, men i dag har begreppet SDCM blivit vedertaget. Ju större SDCM värde, desto större är ljusfärgsnyansens möjliga avvikelse från de färg koordinater som anges i ljuskällans tekniska data. På marknaden är det för närvarande vanligt med värden på 3 SDCM och större.Spektrum

De LED som används i ERCOs arma turer har ett kontinuerligt spektrum och har därmed bra färgåtergivning för neutralvitt (nw, 4000K) och mycket bra färgåtergivning för varmvitt (ww, 3000K). LED avger i stort sett ingen UV eller IR strålning och har en liten skadefaktor. Därför är de speciellt lämpliga för belysning av känsliga och värdefulla föremål.
Skadefaktor

Den relativa skadefaktorn används för bedömning av ljuskällors lämplighet för de konservatoriska krav som bland annat ställs i museer. Skadefaktorn beskriver förhållandet mellan skadlig strålning och belysningsstyrkan. Varmvit LED-belysning är lämpligare för käns-liga objekt än lågvoltshalogenlampor med eller utan UV-filter.

Ljuskälla Relativ skadefaktor f (mW/lm)
LED varmvit, Ra 90 0.149
QT12-RE med UV-filter 0.159
QT12-RE 0.169
HIT 930 0.182


Referensfärger R<sub>a</sub> (CRI)

Referensfärger Ra (CRI)

Bedömning av färgåtergivningen med Ra (CRI)

Färgåtergivningen beskriver en ljuskällas förmåga att återge färger på ett så naturtroget sätt som möjligt. En metod att göra färgåtergivningskvaliteten mätbar och beskriva den så neutralt som möjligt är det så kallade färg återgivningsindexet CRI (Colour Rendering Index) eller R a som det kallas i delar av Europa. Detta index bestäms genom en jämförande beräkning av ljuskällan som ska bedömas och en referensljuskälla med samma färgtemperatur. Ett färgåtergivningsindex på mellan 90 och 100 anses mycket bra och ett värde på mellan 80 och 90 som bra. CRI metoden är numera i omdebatterad inom branschen och bör endast användas för en grov bedömning av ljuskällor. För inbördes jämförelse av flera ljuskällor rekommenderas alltid en visuell kontroll.


Referensfärger TM-30

Referensfärger TM-30

Bedömning av färgåtergivningen enligt TM-30

Metoden TM-30 är ett alternativ till Ra/CRI som definierar de en hetslösa värdena Rf och Rg. Dessa värden anger en testljuskällas likhet med ett referensspektrum avseende färgtrogenhet (Rf – fidelity) och mättnad (Rg – gamut). Referensljuskällan är en ”black body” eller en CIE-D standardljuskälla. Rf och Rg analyserar en ljuskällas färgåtergivning på basis av 99 representativa färgnyanser som omfattar både pastellfärger och mättade färger. Det bästa värdet för Rf är 100 där Rf och Ra inte är identiska.Rg beskriver färgernas mättnad och kan överskrida värdet 100, men detta är ensamt inte något kvalitetskriterium. Det är först i samspel som Rf och Rg möjliggör en differentierad bedömning av en ljuskällas färgåtergivning. Färgvektorgrafiken visar avvikelsen mellan testljuskällan och referensljuskällan.Bedömning av färgåtergivningen enligt TM-30


Förhållande R<sub>f</sub>-R<sub>g</sub>

Förhållande Rf-Rg

Färgvektorgrafik

Färgvektorgrafik

ERCO LED 3000K

Rf 90
Rg 99
Ra/CRI ≥90


Förhållande R<sub>f</sub> - R<sub>g</sub>

Förhållande Rf - Rg

Färgvektorgrafik

Färgvektorgrafik

ERCO LED 4000K

Rf 81
Rg 96
Ra/CRI ≥80Livslängd

LED har en mycket liten bortfallsfrekvens och levererar därmed ljus under en extremt lång tidsperiod. Bortfallsfrekvensen hos de högeffekt LED som ERCO använder är i genomsnitt mindre än 0,1% vid 50 000 timmar. Till skillnad från traditionella ljuskällor, där bortfallet baseras på 50% av ljuskällorna, är begreppet “livslängd” mindre lämpligt för planeringen av LED.Ljusflödesbibehållning


Vanliga LED

Vanliga LED

ERCO LEDEn jämförelse av det minskade ljusflödet i vanliga LED och ERCOs högeffekt LED efter 50 000 drifttimmar visar att ERCOs LED har betydligt högre prestanda.

ERCO LED

En jämförelse av det minskade ljusflödet i vanliga LED och ERCOs högeffekt LED efter 50 000 drifttimmar visar att ERCOs LED har betydligt högre prestanda.

Men i likhet med andra ljuskällor avtar med tiden det ljusflöde som LED ljuskällorna alstrar. Från en viss tidpunkt uppnås därför inte längre den ljusintensitet som låg till grund för den ursprungliga planeringen. LED ljuskällornas tillförlitlighet och verkningsgrad beror i hög grad på driftsförhållandena. Därför har ERCOs armaturer termiska egenskaper som gör att de vid avsedda driftsförhållanden alltid ligger under den kritiska temperaturen och där med producerar maximalt ljus flöde under lång tid.Eftersom det sällan förekommer att en LED helt slutar fungera, är det bättre att karaktärisera LED med ljusflödets bibehållning under en viss tidsperiod. Som schablonvärde är det vanligt att ange den tid vid vilken ljusflödet hos en bestämd procentandel av alla LED ljuskällor fallit till ett värde som motsvarar 70, 80 eller 90% av det ursprungliga värdet.På dagens marknad används vanligen LED med specifikationen L70/B50 50 000h, vilket innebär att endast 50% av de använda LED ljuskällorna efter 50 000 timmar fortfarande producerar 70% av det ursprungliga ljusflödet.

L och B värde
L värdet beskriv vilken procent andel av det ursprungliga ljusflödet som en LED fortfarande avger efter angiven tid. Om inget B värde anges, innebär det automatiskt B50. B värdet säger per definition ingenting om att en LED upphör att fungera helt, utan det anger procentandelen LED som underskrider L värdet i slutet av den angivna drifttiden.

Drifttid
Som referenspunkt anges drifttiden alltid tillsammans med L och B värden. ERCOs LED mäts under minst 8334 timmar enligt LM-80 metoden och med TM-21 metoden räknas det om till 50 000 timmar. Drifttiden får räknas om till högst 6 gånger den tid som mätning faktiskt utförts.

LED som används av ERCO
ERCO använder högeffekt LED med specifikationen L90/B10 50 000h, vilket innebär att minst 90% av LED ljuskällorna vid 50 000 timmar fortfarande ger 90% av det ursprungliga ljusflödet. De övriga 10% LED slutar inte lysa utan avger fortfarande upp till 89% av sitt ursprungliga ljusflöde.Framspänning

Framspänningen varierar hos LED av samma typ beroende på hur ljuskällan tillverkats. Det är den spänning, som ligger över en tänd LED, som så att säga “används”. Effektförbrukningen i en LED armatur definieras av den konstanta driftströmmen och framspänningen enligt den enkla formeln spänning (volt) x ström (ampere) = effekt (watt). Om framspänningen varierar från LED till LED, så varierar även energibehovet mellan armaturer som i övrigt är identiska. En enhetlig energi användning hos armaturer med samma konstruktion kan endast uppnås då LED ljuskällorna väljs ut på basis av deras framspänning. ERCO är en av de få armaturtillverkare som gör stabil framspänning till ett urvalskrite rium för LED, och det innebär att kunden kan lita på att armaturerna faktiskt använder så mycket energi som anges.Version

LED och driftdon vidareutvecklas kontinuerligt. För att det ska vara enkelt att se vilka LED och driftdon som monterats använder ERCO förutom artikelnumret även ett versionsnummer som anges på alla armaturer. Dessa nummer gäller endast inom en armaturfamilj och avser inte LED generationen. Det betyder att armaturer från olika produktfamiljer kan ha LED från samma generation, trots att versionsnumren är olika. För användaren är versionsnumret framför allt viktigt vid efterbeställningar av armaturer och måste därför alltid uppges.Under ett produktionsår monterar ERCO alltid den senaste generationens LED för alla armaturer med varmvit eller neutralvit ljusfärgsnyans.Att iaktta vid högeffekt LED

Till följd av tillverkningsprocessen för LED visar de angivna typiska värdena för LED parametrar bara statistiskt uppmätta storheter. Avvikelser kan förekomma inom ramen för den typiska tillverkningsseriens storlek. Livslängden för en LED är dock starkt beroende av omgivningens temperaturer. Där för bör armaturer inte monteras i närheten av andra värmekällor såsom varmvattenrör eller liknande. Dessutom bör armaturer inte placeras så att de utsätts för direkt solljus under drift. ERCOs armaturer konstrueras, tillverkas och kontrolleras enligt gällande normer och tekniska riktlinjer. Teknisk kontroll utförs vid 25°C omgivningstemperatur enligt IEC 60598.
Även ljusflöden och ljustekniska data hänför sig till omgivningstemperaturen 25°C. Vid andra temperaturer kan avvikelser från katalogdata förekomma.Utöver våra allmänna försäljnings och leveransvillkor gäller garantivill koren för den frivilliga 5 (fem) års tillverkargaranti som ERCO GmbH lämnar på alla ERCO produkter. Aktuella garantivillkor kan begäras via e postadressen guarantee(at)erco.com

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.