Kvalitativ ljusplanering

Kvalitet i stället för kvantitet som grund för ljusplanering

Kvalitativ ljusplanering

Begränsningen till en fysiologiskt orienterad syn på den mänskliga varseblivningen ledde till bristfälliga belysningskoncept. Efter andra världskriget uppstod i USA ansatser för en ny belysningsfilosofi som inte längre bara tog hänsyn till kvantitativa aspekter. Genom att synfunktionernas fysiologi kompletterades med varseblivningens psykologi kunde man ta hänsyn till alla faktorer i växelspelet mellan den varseblivande människan, det betraktade objektet och ljuset som förmedlande medium. För den varseblivningsorienterade belysningsplaneringen var inte kvantitativa faktorer som belysningsstyrka och luminansfördelning längre centrala. Här stod i stället kvalitativa faktorer i fokus.