Rådgivning - Gestaltning med ljus - Armaturanordning

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Armaturanordning

Rekommendationer för bästa möjliga placering av armaturer

Hur armaturer placeras bör inte bara betraktas ur ett tekniskt eller funktionellt perspektiv. Inom den kvantitativt orienterade ljusplaneringen har kravet på en så jämn belysning som möjligt medfört att man föredrar en helt likformig placering av takarmaturerna.
Det finns inget direkt samband mellan armaturernas placering och ljuseffekten. Om alla tillgängliga armaturtyper utnyttjas går det att uppnå ett planerat mönster av ljuseffekter med en rad olika placeringar av armaturerna. Detta spelrum kan och bör utnyttjas för att skapa ett utseende på takbelysningen som förenar god funktion med en estetisk placering av armaturerna som är anpassad till arkitekturen.

Golv

Golv

För väggavståndet (a) rekommenderas halva armaturavståndet (d). Armaturavståndet (d) mellan två angränsande strukturer ska motsvara höjden (h) över golvet eller arbetsytan.

Ovanför avskärmningsvinkeln sprids inget ljus.

Avbländningsvinkel 30°

Avbländningsvinkel 40°

Avbländningsvinkel 50°

Avbländningsvinkel

Armaturens visuella komfort är högre ju större avbländningsvinkeln och därmed avbländningen är. För downlights uppstår olika skärningar hos ljuskäglorna på väggen vid samma armaturplacering.
Med en avbländningsvinkel på 40° uppnås bästa möjliga kompromiss mellan den nödvändiga horisontella belysningsstyrkan på golvet och den vertikala belysningsstyrkan.
I exempelvis affärslokaler där produkterna ska lysas upp väl är den vertikala belysningsstyrkan viktig. Hos downlights med en avbländningsvinkel på 30° sprids ljusflödets maximum under en hög vinkel åt sidan.
Downlights med en avbländningsvinkel på 50° skapar en mycket god visuell komfort i höga rum tack vare den smala ljusfördelningen.

Vägg

Vägg

Väggavståndet för wallwashers ska vara minst en tredjedel av takhöjden. Som alternativ markeras väggavståndet med en 20-graderslinje som dras från väggens kant mot golvet och upp till taket. Vid normal takhöjd motsvarar armaturavståndet väggavståndet. Men om det är högt i tak måste armaturavståndet minskas för att kompensera för den lägre belysningsstyrka som annars uppstår. Wallwashers uppnår sin optimala jämnhet först när minst tre armaturer används. En wallwasher som placeras nära ett hörn i rummet bör ligga på 45°-linjen.

Hörn i rummet

Downlights monteras som regel med ett väggavstånd som motsvarar halva armaturavståndet. Hörnarmaturer ska monteras på 45°-linjen så att ljuskäglorna från downlights har samma skärning på de belysta väggytorna.

Spegelvägg

Om det finns spegelväggar bör armaturerna placeras på så vis att mönstret fortsätter in i spegelbilden.

Väggelement

I rum med dominerande arkitektoniska strukturer bör armaturernas placering anpassas till de arkitektoniska elementen.

Tak

En förutsättning för en god takbelysning är tillräcklig takhöjd så att en jämn ljusfördelning kan uppnås. För att minimera direktbländningen ska tak-washers monteras ovanför ögonhöjd. Avståndet till taket beror på vilken jämnhet som krävs, men bör som regel vara 0,8 meter.

Objekt

Objekt

Belysningen av objekt kan ske med en infallsvinkel på mellan 30° och 45° i förhållande till det lodräta planet. Ju brantare ljuset faller, desto starkare blir den tredimensionella effekten. Om infallsvinkeln är mindre än 30°, den så kallade "museivinkeln", uppnås maximal vertikal belysning samtidigt som en eventuell reflexbländning hos betraktaren förhindras. Om det finns reflekterande ytor, till exempel i form av oljemålningar eller inglasad grafik, måste ljusets infallsvinkel väljas noggrant så att det inte uppstår störande reflexer ur betraktarens synvinkel. Samtidigt förhindras slagskuggor på bildytorna från ramar och andra föremål.

Horisontella ytor

Höga luminanser som reflekteras av ytor eller objekt orsakar reflexbländning. Armaturerna får inte placeras i de kritiska områdena. Indirekt belysning med diffust ljus minskar reflexbländningen. Ljuskäglan bör riktas så att det inte bildas skuggor på arbetsytan.

Vertikala ytor

Vid en speglande yta som är placerad på tvären kan armaturerna monteras framför den förbjudna takzonen. Är den speglande ytan placerad på längden kan armaturerna i stället monteras bredvid den förbjudna takzonen.

Punktraster

Punktformiga element: Placering i regelbundna och förskjutna raster

Punkt

Den enklaste placeringen av punktformiga element är ett regelbundet raster som är enkelt eller förskjutet. I ett likformigt raster av identiska armaturer uppstår lätt en monoton effekt i taket. Dessutom är en differentierad belysning i praktiken utesluten.

Punktformiga element kan vara armaturer med olika form och storlek eller kompakta armaturgrupper.

Punktkombinationer

En mer accentuerad placering uppstår när olika armaturer används omväxlande och då armaturkombinationer används. Kombinationerna kan bestå av såväl identiska som olika armaturer.

Punktformiga element:
Linjär placering

Linje

Ett steg närmare mer komplexa former är en linjär rad av punktformiga element. Till skillnad från den enklare placeringen i raster får taket här en utformning som närmare knyter an till arkitekturen i rummet. Taket utformas med referens till linjeföringen i rummet, genom att linjerna övertas eller genom en medveten kontrast till detta formspråk.

Armaturernas placering kan följa arkitektoniska strukturer eller bilda egna former.

Former

De enskilda armaturerna är inte alltid inordnade i ett linjärt förlopp med verkliga linjer, till exempel i form av väggar, takutsprång eller balkar. Armaturerna måste då placeras i enlighet med gestaltuppfattningen och i sådana fall måste man vara extra uppmärksam på gestaltlagarna under planeringen. Avgörande kriterier är framför allt regelbundna avstånd och hur nära armaturerna sitter varandra.

Linjära komponenter

Linje

Linjära strukturer kan endast skapas indirekt genom gestaltuppfattningen då punktformiga armaturer placeras på rad. Med linjära element kan de däremot skapas direkt. Linjära element kan vara armaturer eller bärstrukturer. Ljussystem och utrustning som strömskenor eller andra bärstrukturer hör till denna gestaltningskategori.
De linjära anordningarnas formspråk är identiskt med formspråket hos en rad punkter. Former som skapats med linjära element finns i verkligheten, i stället för att bara antydas visuellt. Därför kan även mer komplexa anordningar byggas upp utan risk för att gestaltuppfattningen förvränger bilden.

Linje och punkt

Den robusta gestaltningen tillåter både en alternerande användning av olika armaturtyper och montering av strålkastare på ljussystem och bärstrukturer. Därmed möjliggörs en differentierad rumsbelysning utan att den grundläggande strukturen störs av de enskilda armaturerna.

Dekorativa lösningar

När olika element kombineras uppstår ett brett spektrum av utformningsmöjligheter och även dekorativa lösningar.

Linjära strukturer

Den fyrkant som strömskenorna bildar har härletts från rummets form. På det viset kan alla väggytor och alla objekt i rummet belysas på ett flexibelt sätt.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring