Rådgivning - Gestaltning med ljus - Planeringsprocess

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Planeringsprocess

Utveckling av ljusplanering steg för steg

Projektanalys

Inledning

Grunden för all ljusplanering är en analys av projektet, dvs. de funktioner som belysningen ska fylla samt, omgivningsförhållanden och andra omständigheter. Den kvantitativa planeringen kan i stor utsträckning genomföras i enlighet med den standard som gäller för den konkreta uppgiften. I standarden anges krav på belysningsstyrka, avbländning, ljusfärgsnyans och färgåtergivning. För den kvalitativa planeringen är det däremot nödvändigt att samla in så mycket information som möjligt om den miljö som ska lysas upp, hur den ska användas, vilka som ska använda den samt hur arkitekturen ser ut.

Användning av rummet

En central fråga i samband med projektanalysen är hur det belysta rummet ska användas, dvs. vilken verksamhet som ska utövas, hur ofta det ska användas och vilken betydelse rummet har. Inom den övergripande uppgiften finns det även en rad enskilda synuppgifter som måste undersökas. Kriterier för en synuppgift är bland annat detaljernas storlek och kontrast. Det är även viktigt om färg och ytstruktur har betydelse för synuppgiften, om rörelser och placering i rummet ska kännas av samt om det kan förväntas störningar i form av reflexer. Andra centrala frågeställningar kan vara synuppgiftens placering i rummet och betraktarens primära blickriktning.

Psykologiska krav

Till de psykologiska behoven räknas möjligheten att se omgivningen, information om tid och väder samt den rumsliga orienteringen. I komplexa byggnader där användarna ofta växlar kan kravet på visuella vägvisningssystem vara en viktig fråga. En ordnad och entydig presentation av rummet bidrar till ett allmänt välbefinnande. Med differentierad belysning kan rummet delas upp i flera delar med olika funktioner. På mötesplatser inom större rum kan lämplig belysning användas för att skapa privatsfärer.

Arkitektur och atmosfär

När det gäller aspekter som arkitektur och atmosfär ska byggnaden eller rummet synliggöras, dess egenskaper förtydligas och stödjas genom en lämplig atmosfär. För detta krävs detaljerad information om arkitekturen och det övergripande arkitektoniska konceptet, vilken effekt som eftersträvas inom- och utomhus, hur dagsljuset ska tas tillvara och den tillåtna energianvändningen. Även uppgifter om material, reflexionsfaktor och färger behövs. Vid arkitekturbelysning handlar det inte främst om att belysningen ska optimera upplevelsen genom att förtydliga byggnadens strukturer och karaktäristiska egenskaper. Det är snarare det belysta rummets estetiska effekt som står i centrum. Den centrala aspekten är byggnadens formspråk, dvs. rummens form, moduler och rytmer, som ljus och armaturer kan fånga upp och förmedla.

Ljuskoncept

Ljuskoncepten listar de egenskaper som en belysning ska ha. De innehåller ännu inga exakta uppgifter om ljuskällor och armaturer eller deras placering. Projektanalysen resulterar i en rad ljuskvaliteter som ger information om de enskilda belysningstyperna. Det handlar om ljusets kvantitet och olika kvalitetsegenskaper samt graden av rumslig och tidsmässig differentiering. Ett praxisorienterat planeringskoncept måste stämmas av med övriga yrkesgrupper, uppfylla gällande standarder samt inbegripa såväl investeringskostnader som driftkostnader. Svårigheten med en kvalitativt orienterad ljusplanering ligger i att hitta ett utkastkoncept som uppfyller både de tekniska och estetiska kraven i komplexa projekt. Det koncept som uppnår den eftersträvade prestandan med lämpliga tekniska medel och störst estetisk klarhet är den mest övertygande lösningen.

Utkast

I planeringsfasen fattas beslut om vilka armaturer som ska användas, var de ska placeras och hur de ska installeras. På det viset möjliggörs även en tillförlitlig beräkning av belysningsstyrkor och kostnader. Däremot går det inte att fastlägga någon bindande eller rutinmässig sekvens av planeringssteg.
Valet av en ljusfärgsnyans eller en armatur kan göras redan i början av ett projekt eller först när planeringen kommit en bit på vägen. Placeringen av armaturerna kan bero på vilka armaturer som valts, men kan även medföra att en viss armatur måste väljas.
Ljusplaneringen ska betraktas som en cyklisk process där de framtagna ljuslösningarna hela tiden anpassas till givna krav.

Montering

Några armaturtyper som exempelvis strålkastare och ljussystem är uteslutande avsedda för additivt montage. De kan till exempel monteras på strömskenor och bärstrukturer eller hängande från taket eller fästas med fast montering på väggen eller i taket. Det stora urvalet av downlights och rasterarmaturer består däremot av olika konstruktioner som medger en mängd olika monteringssätt. På väggen eller i golvet monteras armaturerna utanpå eller infällt. För montering i tak finns det många fler möjligheter. Armaturerna kan monteras infällda, utanpåliggande eller genom upphängning. I armaturernas bruksanvisningar finns detaljerade anvisningar för montering och underhåll av armaturerna.

Underhåll

För LED-belysningsanläggningar begränsas underhållet som regel till rengöring av armaturernas utsida, framför allt täcklock, linser och reflektorer. Om dessa delar är smutsiga försämras armaturverkningsgraden med följden att önskad ljusintensitet och ljuseffekt inte längre kan uppnås.
LED-modulen behöver vanligen inte bytas. Om ett byte ändå krävs måste det utföras på fabriken.
Ljusplaneraren ansvarar för att upprätta ett individuellt underhållsschema som tar hänsyn till aktuella förhållanden och som innehåller nödvändig information.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring