myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Gestaltningsuppfattning och gestaltningslagar: Hur uppfattar vi rums- och ljusmönster?

Den tvetydiga illusionen ansiktsvasen som exempel för gestaltningsuppfattning.

Begreppet gestaltningsuppfattning beskriver en teori som utgår från att visuellt uppfattade strukturer inte består av enskilda strukturer. Betraktaren uppfattar dem främst som en helhet, en gestalt, som är organiserade av en gestaltningslag och avskild från sin omgivning.

Översikt om gestaltningsuppfattning

ERCO Light Knowledge is also available as a whitepaper:

Vad är gestaltningslagar?

Innan ett visuellt uppfattat föremål kan ges en egenskap måste den uppfattas, det vill säga urskiljas från sin omgivning. Tolkningsförloppet gör det möjligt att formulera lagar för hur bestämda arrangemang uppfattas som figurer och objekt. Gestaltningslagarna är av praktiskt intresse även för ljusplanerare. Alla belysningsanläggningar består av armaturer som är arrangerade på ett visst sätt i taket, på väggarna eller i rummet. Arrangemanget uppfattas dock inte omedelbart, utan hjärnan ordnar i stället armaturerna så att de bildar figurer i enlighet med reglerna för gestaltningsuppfattningen. Den omgivande arkitekturen och armaturernas ljuseffekter skapar fler mönster som ingår i varseblivningen.

Vad är närhetslagen?

Former som uppfattas som slutna behöver inte ovillkorligen ha en genomgående kontur. Element som är placerade nära varandra slås inom ramen för gestaltningsuppfattningen ihop enligt närhetslagen och bildar en enda figur.

I exemplet ovan ser betraktaren först en cirkel och sedan en ringformad placering av punkter. Punkterna är så starkt ordnade att de tänkta förbindelselinjerna mellan de enskilda punkterna inte förlöper rakt, utan längs cirkellinjen. Det uppstår ingen fyrkant, utan bara en perfekt cirkel.

Gestaltningsuppfattning: Bild av punkter som slås ihop till par.

Armaturer slås ihop till par.

Fyra punkter slås ihop till en kvadrat inom ramen för gestaltningsuppfattningen.

Fyra punkter slås ihop till en kvadrat.

Vad är symmetrilagen?

Ett kriterium för gruppbildning inom gestaltningsuppfattningen är symmetrin. Framför allt vid spegelsymmetriska arrangemang kring en vertikal axel kan de speglade formerna sammanfattas som par. Denna effekt är ibland så stark att sammanfattningen av angränsande former enligt närhetslagen uteblir.

Ett exempel: Genom att dessa fyra runda former kompletterats med två kvadratiska former sker en omorganisering till två grupper med vardera fem former enligt symmetrilagen.

Vad är likhetslagen?

Vid sidan av den rumsliga placeringen bidrar även formerna själva till bildandet av grupper. Formerna i vidstående exempel är inte organiserade efter deras närhet eller en eventuell axialsymmetri, utan har grupperats på basis av samma form.

Intressant!

Denna likhetsprincip är också verksam när formerna i en grupp inte är identiska, utan endast liknar varandra. Ringar i olika storlekar uppfattas t.ex. tillsammans. Även rektanglar och kvadrater ordnas ibland i en grupp på grund av att de är fyrkantiga.

Vad är slutenhetslagen?

En viktig princip i gestaltningsuppfattningen är tendensen att tolka slutna former som figurer. Det betyder att även ofullständigt slutna former kan uppfattas som figurer.

En sluten form uppstår alltid på insidan av den begränsande linjen. Linjen har med andra ord en formbildande verkan enbart i en riktning. För det mesta är denna insida identisk med den konkava, omslutande sidan av en begränsning.

Detta leder till att även öppna kurvor eller vinklar orsakar en formeffekt som synliggör en figur på linjens insida, det vill säga i det delvis omslutna området. Om det därigenom uppstår en rimlig tolkning av utgångsmönstret kan insidan få en mycket stark effekt.

Stöd för minnet:

Det krävs ingen fullständig slutenhet för att gruppera objekten inom en kontur. Det räcker med en antydan om en sluten figur för att ge intryck av en sluten helhet.

Vad är den gemensamma riktningens lag?

En grundläggande gestaltningslag inom gestaltningsuppfattningen är att linjer främst uppfattas som likformiga, genomgående kurvor eller raka linjer. Det betyder att avbrott, tvära böjar och förgreningar undviks. Tendensen att uppfatta genomgående linjer är så stark att den kan påverka den totala tolkningen av en bild.

Vad är den goda gestaltens lag?

När det gäller yttäckande former motsvarar den genomgående linjen den goda gestaltens lag, eller den goda fortsättningens lag. Här organiseras formerna så att de bildar så enkla och ordnade figurer som möjligt
Punkternas placering i taket illustrerar den goda gestaltens lag.

Punkternas placering i taket kan slås ihop till två linjer enligt den goda gestaltens lag.

Två rektanglar i taket överlagrar varandra och visualiserar den goda gestaltens lag inom ramen för gestaltningsuppfattningen.

Placeringen tolkas som en överlagring av två rektanglar.

Vad är de jämnbreda formernas lag?

Parallella, jämnbreda former utgör visserligen ingen sträng symmetri, men en tydlig organisationsprincip är ändå synlig. Det leder till att vi föredrar att uppfatta dem som en figur. Ringarna i exemplet har ett likartat beteende som antyder två parallella linjer.

ERCO Light Knowledge is also available as a whitepaper:

Andra teman om syn och varseblivning

Behöver du mer information?

Du når din lokala kontaktperson på:

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.